Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ: Η εγκατάσταση τυπικών κυβερνήσεων στη ζώνη του Ευρώ, με τις σκιώδεις στο παραπέτασμα, φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί στην Ελλάδα – η οποία πλέον διοικείται, ασφαλώς μη δημοκρατικά, από μία υπόγεια εξουσία στο παρασκήνιο

Όσο παράλογη ή ανήθικη και αν είναι μία πράξη, ο άνθρωπος αισθάνεται την ακατάβλητη ανάγκη να την αιτιολογήσει: να αποδείξει δηλαδή, τόσο στον εαυτό του, όσο και στους άλλους ότι, η πράξη του υπαγορεύεται από τη λογική – από την κοινή λογική ή, τουλάχιστον, από τα συμβατική ηθική. Ο άνθρωπος ενεργεί πολύ εύκολα παράλογα, αλλά του είναι σχεδόν αδύνατο να μην δώσει στην πράξη του την εμφάνιση ενός λογικού κινήτρου”. (EFromm).   

Το παραπάνω κείμενο περιγράφει τη «λειτουργία» της αιτιολόγησης, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός σε όλους μας ο παράδοξος τρόπος συμπεριφοράς όλων αυτών οι οποίοι, στα πλαίσια της υποταγής τους σε ξένους εντολείς (Θέατρο Σκιών), μας παρουσιάζουν «τεκμηριωμένα» εντελώς διαστρεβλωμένα τα γεγονότα.

Χωρίς να αναλωθούμε σε λεπτομέρειες, η χώρα μας οδηγήθηκε μεθοδικά στην ολοκληρωτική επικράτηση του ΔΝΤ. Οι σύνδικοι του διαβόλου ακολουθώντας πιστά, αν και με κάποια καθυστέρηση, τις οδηγίες των «παιδιών του Σικάγου» (της νεοφιλελεύθερης δηλαδή σχολής, η οποία έχει ήδη λεηλατήσει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.), δρομολογούν πλέον το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μας - προφανώς σε εξευτελιστικές τιμές, παράλληλα με την επιβολή υπέρογκων φόρων, οι οποίοι θα οδηγήσουν πολλές κοινωνικές ομάδες στην απόλυτη εξαθλίωση.

Στόχος τους είναι αφενός μεν...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Νεοφιλελεύθεροι ή Νεοκεϊνσιανοί; Στραγγαλισμός ή ρευστότητα;

του Γιάννη Τσαμουργκέλη*

Εχει έρθει η ώρα για το νέοκεϊνσιανό ανασχεδιασμό της εθνικής οικονομικής πολιτικής και τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά με την επιβολή ανάλογων σχεδίων στις τράπεζες και την πολιτική διαπραγμάτευση με την τρόικα.

Oι προσπάθειες των κρατών-μελών της E.E. για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάπτυξη περνά μέσα από το πλαίσιο που θέτουν εκάστοτε οι επιλογές της Γερμανίας. H γερμανική παράδοση διαπνέεται από τις νεοκλασικές οικονομολογικές θεωρήσεις και τις νεοφιλελεύθερες συνταγές περί ουδετερότητας του χρήματος που καταλήγει σε μοναδικές εμμονές νομισματικής σταθερότητας.

Mε άλλα λόγια, ανεξαρτήτως των...


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΤΑ ΚΟIΝΩΝIΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦIΛΕΛΕΥΘΕΡIΣΜΟΥ

Του Τάκη Φωτόπουλου

1. Τα θύματα τoυ vεoφιλελευθερισμoύ

Τα αρvητικά oικovoμικά απoτελέσματα της vεoφιλελεύθερης στρατηγικής πoυ εξέτασα στo πρoηγoύμεvo κεφάλαιo δεv εξαvτλoύv τις επιπτώσεις τoυ vεoφιλελευθερισμoύ. Εξίσoυ σημαvτικές ειvαι oι αρvητικές κoιvωvικo‑oικovoμικές συvέπειες πoυ εκφράστηκαv άμεσα με σειρά εξεγέρσεωv σε πoλλές Βρεταvικές πόλεις, τόσo στηv αρχή της πρoηγoύμεvης δεκαετίας, όσo και στηv αρχή τoυ φθιvoπώρoυ τoυ 1991.

Ο τελικός στόχoς της vεoφιλελεύθερης στρατηγικής είvαι η μετατόπιση τoυ κέvτρoυ oικovoμικoύ και κoιvωvικoύ βάρoυς από τov δημόσιo στov ιδιωτικό τoμέα, με βάση τηv υπόθεση ότι η ελαχιστoπoίηση τωv περιoρισμώv και εμπoδίωv στov μηχαvισμό της αγoράς oδηγεί σε υγιή αvάπτυξη. Εvδιάμεσoι στόχoι πoυ συvήθως αvαφέρovται από τoυς vεoφιλελεύθερoυς είvαι oι ιδιωτικoπoιήσεις, η περικoπή τωv φόρωv για τη δημιoυργία κιvήτρωv και η συvακόλoυθη περικoπή τωv δημoσίωv δαπαvώv. Εκείvo όμως πoυ συvήθως απoσιωπoύv oι vεoφιλελεύθερoι είvαι ότι...

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Νεοφιλελευθερισμός ή πατριωτισμός;

Του Κίμωνα Γεωργακάκη
Πολιτικός Επιστήμων

Η νεοφιλελεύθερη-νεωτεριστική σκέψη έχει επηρεάσει όλες τις ιδεολογικοπολιτικές αποχρώσεις, αγκομαχώντας να επιβάλλει το παγκόσμιο ιδεολογικό μοντέλο της, κόντρα στην πολυμορφία της ουμανιστικής πολιτικής κουλτούρας. Το πασίγνωστο δοκίμιο «Το τέλος της ιστορίας», του Φράνσις Φουκουγιάμα, αν και ερμηνεύτηκε αρχικά από την αλαζονική Δύση, ως επικράτηση της ευρώ-ατλαντικής συμμαχίας έναντι της Ανατολής, ειδικά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, επιλέγεται σήμερα ως το μανιφέστο του νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος αποτελεί αναμφισβήτητα την κινητήριο δύναμη της παγκοσμιοποίησης. Τα «δυτικά μυαλά» αδυνατούσαν, βλέπετε, τότε να προβλέψουν, ότι αντί για θρίαμβο της Δύσης θα καταλήγαμε, και μάλιστα στις μέρες μας στην επιστροφή της Ασίας στα γεωπολιτικά δρώμενα με την άνοδο της Ρωσίας του Πούτιν και της Κίνας.

Παρ' όλη, λοιπόν, την αποτυχία της...

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Τι είναι τελικά ο φιλελευθερισμός;

Του Παύλου Κ. Σούρλα
Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι ο φιλελευθερισμός είναι ένα ρεύμα τόσο στην πολιτική φιλοσοφία όσο και στην πολιτική πρακτική που επηρέασε όσο κανένα άλλο τη διαμόρφωση των σύγχρονων πολιτικών και συνταγματικών θεσμών. Πρωτοεμφανίστηκε ως φιλοσοφική θεωρία στην Ευρώπη του 17ου αιώνα σε αντίδραση κατά των αιματηρών εμφύλιων σπαραγμών που προκλήθηκαν από τις θρησκευτικές και άλλες κοινωνικές διαμάχες. Σε λίγο αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος και στον αγώνα εναντίον των φεουδαλικών καταλοίπων των κοινωνιών όσο και της απολυταρχίας.

* Ελευθερία και ισότητα

Βασική θέση του φιλελευθερισμού είναι...

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Το αδιέξοδο του μονεταρισμού

του MARCELLO DE CECCCO
Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στη Scuola Normale Superiore της Πίζας.

Εδώ και πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, το νόμισμα είναι ένα από τα κυριότερα εργαλεία της εθνικής κυριαρχίας, καθώς το θέτουν σε κυκλοφορία αρχές και κυβερνήσεις είτε άμεσα είτε μέσω μιας κεντρικής τράπεζας και χρησιμοποιείται από αυτές για να χρηματοδοτεί τις δαπάνες τους, με μια μορφή «φορολόγησης χωρίς πολιτική αντιπροσώπευση», όπως την αποκαλούσαν οι οργισμένοι πρωταγωνιστές της Αμερικανικής Επανάστασης του 1776.

Το νόμισμα χρησιμοποιήθηκε επομένως για μια...